Vad har jag lärt mig idag? Om svaret dag efter dag blir ingenting, så är du kanske en av dem som känner att din arbetsgivare inte ger dig förutsättningar att utvecklas i arbetet. Troligen känner du dig i samband med det låg på engagemang. Enligt en artikel hos &frankly så visar statistisk att en av tre medarbetare känner att deras kunskap inte tas tillvara på ett bra sätt. Skrämmande siffror som direkt påverkar arbetsglädje, medarbetarengagemang och företags resultat enligt studier.  

Att utvecklas, både som person och i sin yrkesroll, är en drivkraft som hänger samman med vårt behov av självförverkligande. Vi behöver få använda våra kunskaper och få känna att vi rör oss framåt i vår utveckling, det ökar vårt engagemang. Den här kopplingen mellan utveckling och engagemang lyfts fram bland annat av Bersin by Deloitte och Fredrik Herzberg.

Därför är medarbetarnas utveckling viktigt för engagemang

&frankly har insamlat data kring engagemang och utveckling, och siffrorna visar att var tredje medarbetare inte tycker att deras färdigheter används på ett bra sätt. Något som kan få stora konsekvenser för engagemanget och i förlängningen lönsamheten. En studie från Linköpings universitet visar att kompetensutveckling har blivit viktigare för individen och denne förväntar sig att behovet av utveckling skall uppfyllas genom arbetet. Det finns enligt studien tydliga samband mellan kompetensutveckling och engagemang. Med högre engagemang har individen större benägenhet att identifiera sig med organisationen, och det leder till ökat självförtroende samt ökad arbetsglädje.

Därför är medarbetarnas utveckling viktigt för resultat

Det finns kortsiktig lönsamhet som uppnås genom exempelvis kostnadssänkningar och inköpsstopp. Men den lönsamhet som egentligen är mest intressant för en välmående organisation är den långsiktiga lönsamhet som skapas genom engagerade medarbetare och ledare som själva vill bidra till företagets resultat. Engagemanget har en direkt påverkan på viktiga nyckeltal såsom produktivitet och kundlojalitet, samtidigt som personalomsättning, frånvaro och reklamationer troligen minskar. Om fler anställda engagerar sig i sina arbeten så ger det stora effekter på företagets lönsamhet.

Hur skapar man en kultur som genomsyras av engagemang och kontinuerligt lärande?

  1. Sätt tydliga mål där medarbetarnas mål sammanvävs med organisationens mål
    Säkerställ att det är tydligt vilken nytta ni gör för era kunder och för samhället. Det gör det enklare för varje individ att förstå hur det egna dagliga arbetet påverkar den nyttan. Genom tydliga mål i organisationen är det också enklare för varje individ att sätta individuella mål som linjerar med de mål som verksamheten ska uppnå. Involvera medarbetaren i hela målsättningen och definiera vilket stöd som önskas längs vägen.
  2. Uppmuntra lärande
    Att skapa en kultur där man faktiskt uppmuntrar varandra till utveckling och lärande har visat sig viktigt för engagemanget. Låt medarbetare själva få komma med förslag till egen utveckling genom att hjälpa varje medarbetare att se sin egen roll för företagets resultat. Skapa också möjlighet att interagera mellan kompetenser i organisationen för att uppmuntra kontinuerligt lärande. Att få följa med en kollega på ett kundmöte eller sitta med i veckomöte med ett annat team hjälper medarbetare att skifta perspektiv och bredda sin förståelse för organisationen.
  3. Uppmuntra till reflektion
    Det är genom reflektion vi kan lära oss och utvecklas. Stannar vi upp en stund kan vi se vilka nya erfarenheter vi fått och hur vi ska ta oss vidare. Att stanna upp och reflektera kring vår egen utveckling gör att vi presterar bättre på jobbet – hela 23 procent bättre närmare bestämt. Den positiva effekten av att göra dagliga reflektioner blir tydlig redan efter tio dagar visar forskning från Harvard Business School.

Lärande är alltså en helt avgörande del i engagemanget i organisationer, och har en direkt påverkan på företagets långsiktiga lönsamhet. Att 1 av 3 medarbetare då inte känner att deras kunskap tas tillvara på ett bra sätt, gör att företag har en dold skattkista av engagemang om de lär sig att stötta sina medarbetare till kontinuerligt lärande. 

Relaterade inlägg

”Du är tyvärr för överkvalificerad” – Därför bör vi jobba bort ålderismen!

”Du är tyvärr för överkvalificerad” – Därför bör vi jobba bort ålderismen!

Arbetslivet sträcker sig högre upp i åldrarna och en tydlig pensionsålder finns inte i samma utsträckning som förr. Men att byta jobb som äldre följer inte samma självklarhet. Den äldre arbetssökande står inför flera svårigheter som helt och hållet är baserade på samhällets fördomar om den äldre kandidaten som mindre lämplig. Det kallas åldersdiskriminering, eller ålderism.