AHUM

Vi som arbetsgivare vill värna om välmående och hållbara medarbetare och samarbetar därför med Ahum som kan erbjuda digitala psykolog- och terapisamtal. Mer information om tjänsten, hur du registrerar dig och hur Ahum fungerar får du av din Konsultchef. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller funderingar.

Alkohol och droger

Vår verksamhet ska präglas av alkohol- och drogfrihet. Det är inte tillåtet att komma påverkad till arbetsplatsen, eller på arbetsplatsen eller under arbetstid bruka alkohol eller narkotika. Den som är påverkad av alkohol eller droger ska omgående sändas hem eller till sjukvårdsinrättning.

ARBETSMILJÖ

Våra konsulter är otroligt viktiga för oss, alltså vill vi ständigt arbeta för att utveckla en god och hållbar arbetsmiljö tillsammans med dig.  Mer information om arbetsmiljö finner du här.

Friskvård

Att må bra är viktigt! Som konsult på Hero har du 5000 kr/år i friskvårdsbidrag. 416,66 kr tjänas in för varje arbetad månad och räknas enligt kalenderår (januari – december), vilket medför att sista utbetalningsdag innan nytt kalenderår är 31 december. Fråga din konsultchef om vad som räknas som friskvård. Kvittot eller kvittokopia för utlägg skickas och/eller mailas in till ansvarig konsultchef samt administreras i din tidrapport.

 

Rutin

Du köper en friskvårdsaktivitet och lägger själv ut pengar. På kvittot ska det tydligt framgå vilken aktivitet det gäller samt friskvårdsföretagets namn, adress och organisationsnummer.
Administrera utlägget i PE accounting (se guide för kvittoredovisning) och skicka fysiska fakturor/kvitton till din konsultchef, digitala kvitton behövs inte sparas.
Ekonomi attesterar underlaget (i PE).
Ersättningen betalas ut med nästkommande lön.

 

Friskvårdsbidrag utges endast för de slags aktiviteter som Skatteverket godtar, se skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard/friskvardsaktiviteterao.4.15532c7b1442f256baee714.html.

Friskvårdsbidrag för årskort som man betalar via autogiro varje månad behöver man lämna in ett intyg ifrån köpestället där de bekräftar att man varit medlem under den period man vill få ut bidrag för samt vilken summa man betalar varje månad.

Försäkringar

Tjänstepension genom ITP och avtal om flexpension: Tjänstepensionsavtalet ITP innebär att du omfattas av en pensionsförsäkring. Det betyder att du har rätt till tjänstepension i tillägg till den lagstadgade allmänna pensionen. I de flesta kollektivavtal för privatanställda tjänstemän finns därutöver av avtal om ytterligare tjänstepension i form av flexpension. Du omfattas även av flexpension.

Sjukförsäkring genom kollektivavtal och ITP: Vid sjukdom från 15 dagar upp till 90 dagar får du kollektivavtalad sjuklön från arbetsgivaren utöver ersättning från försäkringskassan. Vid längre sjukskrivning än 90 dagar får du sjukpension från Alecta genom ITP-avtalet.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA): Du omfattas av en extra försäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Det finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring, men den ger inte full ersättning för förlorad inkomst och eventuella extra kostnader.

Föräldralön: Utöver föräldraförsäkringen har du rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön, så kallad föräldralön under en viss tid. Närmare regler framgår av ditt kollektivavtal.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL): Tjänstegrupplivförsäkringen TGL är en livförsäkring som ger ett engångsbelopp till dina efterlevande om du skulle avlida.

Efterlevandeskydd: Om du skulle avlida innan du går i pension, kan dina närmaste omfattas av flera efterlevandeskydd genom tjänstepensionen ITP. Förutom tjänstegrupplivförsäkringen TGL finns återbetalningsskydd och familjeskydd inom tjänstepensionerna ITP1.

Föräldrarledighet

Föräldraledighet ska anmälas senast två månader innan ledigheten är tänkt att börja, gärna tidigare om möjlighet finns. Föräldraledighet som ger ersättning ansöker du om hos försäkringskassan. Som förälder har man rätt att vara helt ledig från arbetet i 18 månader. När man vill återgå till sitt arbete ska detta meddelas 1 månad innan om ledigheten varat mer än en månad. Utöver föräldraförsäkringen har du rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön, så kallad föräldralön under en viss tid. Närmare regler framgår av ditt kollektivavtal.

GDPR

Vi säkerställer att vår interna personal har en god kännedom om vad en personuppgift är, och hur den bör behandlas i enighet med GDPR. Under introduktionen genomgår våra medarbetare en utbildning i GDPR via en extern partner. Riktlinjer för hanterande av personuppgifter finns tillgängliga via din konsultchef.

Klädkod

Vi bär en hel, ren och professionell klädsel som är anpassad för den arbetsplats vi är på. Fråga din konsulthandledare om du är osäker på viken dresskod som gäller för ett specifikt uppdrag.

Kollektivavtalet

Vi har ett kollektivavtal som träffats mellan Almega och Unionen. Idag heter det Kompetensföretagen, tidigare Bemanningsföretagen. Vi går under Tjänstemannaavtalet.
Avtalet är anpassat för oss som rekryterings- och bemanningsföretag och gör att vi har vissa andra överenskommelser där lagen är dispositiv. Ex. anställningsformer, förlängd provanställning och möjlighet till förlängd visstidsanställning. Se https://www.kompetensforetagen.se/

Du hittar avtal för tjänstemän och löneavtal för tjänstemän här: https://www.kompetensforetagen.se/medlemskap/kollektivavtal/

Kvittoredovisning

Om du i samråd med uppdragsgivaren beslutar att göra ett utlägg kan det redovisas i PE Accounting.

Se Guide för kvittohantering här.

Permission

Vid dödsfall av nära anhörig ges permission samma dag, dagen efter samt för begravning. (Till nära anhörig räknas föräldrar, barn, syskon, sambor och respektive.) Övrig ledighet beviljas alltid genom semester eller tjänstledighet om arbetssituationen tillåter.

Semester

Vi tillämpar semesterår = kalenderår samt innevarande år för att man som konsult ska kunna ha betald semester under sin anställning. Detta betyder att semestern intjänas januari – december och i enlighet med semesterlagen har man rätt till 25 semesterdagar per år, men det är anställningstiden under kalenderåret som avgör hur många av dessa som är betalda respektive obetalda. Vid semesteransökan meddelar du din konsulthandeldare. Vi önskar att du får din ledighet bekräftad av uppdragsgivaren via mail och att du sedan vidarebefordrar mailet till din konsultchef som beviljar ledigheten. Du har alltid möjlighet att framföra synpunkter och önskemål om din semester. Du ansöker om ledighet hos din kontaktperson hos uppdragsgivaren. När ni har kommit överens om hur din ledighet kommer att beläggas så meddelar du din handledare.

Semesterdagar

Förtydligande gällande antal dagar på lönespecifikationen: De dagar som står efter betald är antal betalda dagar under anställningsperioden alternativt (om anställningen sträcker sig över årsskiftet) till sista dagen på innevarande semesterår; 31 december, men man har bara möjlighet att ta ut betald semester för så många man har hunnit tjäna in för att inte hamna i skuld. En enkel beräkning för att veta hur många dagar man har intjänat per idag är att räkna 2 betalda dagar per anställd månad, dessa har man alltså möjlighet att ansöka som betald semester för, resterande dagar får man ta obetalt.

Man har rätt att spara 5 betalda semesterdagar per år.

Sjukfrånvaro

Sjukanmälan görs alltid genom telefonkontakt till närmaste chef samt via mail till din konsulthandledare. Sjukdom bör meddelas snarast möjligt och innan dagens start. Konsulthandledare har i uppgift att föra en dialog med dig och att undersöka om det är möjligt att erbjuda något tillfälligt arbete som du skulle kunna utföra. Konsulthandledarens uppgift är också̊ att under längre tids sjukfrånvaro ha regelbunden kontakt med medarbetaren. Om du kommer att behöva stanna hemma i flera dagar så önskar vi att du meddelar detta varje dag (innan arbetsdagens start) och håller oss uppdaterade om när du kan väntas vara tillbaka. När du sedan gör din tidrapportering så markerar du vilka dagar du varit sjuk under lönegrundande frånvaro.
Du som medarbetare ska senast dag 8 lämna in en skriftlig försäkran om varför du inte kan arbeta i ditt ordinarie arbete eller annat tillfälligt arbete som arbetsgivaren erbjudit dig.
I de fall en medarbetare är sjuk vid sex separata tillfällen under en tolvmånadersperiod skall konsultchefen initiera ett omtankessamtal med syftet att fånga upp eventuell ohälsa. Efter detta samtal skall medarbetaren lämna läkarintyg från första dagen vid framtida sjukfrånvaro (s.k. förstadagsintyg).
Om sjukfrånvaron beräknas pågå̊ längre än 14 dagar ska konsultchefen snarast, och senast efter 3 veckor ha genomfört ett möte med medarbetaren med syfte att starta en rehabiliteringsutredning. Om ett sådant möte inte är möjligt att genomföra fysiskt ska detta ske via telefonen.

OBS! Från 2019-01-01 träder ny lag i kraft där karensdagen ersätts av karensavdrag. Karensavdraget motsvarar 20% av din genomsnittliga veckoarbetstid.

Tidrapportering

Logga in PE genom att gå till www.accounting.pe.

Klicka på LOGGA IN. Här kan du logga in smidigt genom Bank ID. Vid frågor, kontakta din Konsultchef.

Se Guide för tidsrapportering här.

Tjänsteledigt

Tjänstledig innebär att du kan vara ledig från arbetet av andra anledningar än semester utan betalning. Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara tjänstledig från ditt arbete om du vart anställd mer än sex månader. Du har också rätt att efter 6 månaders anställning vara tjänstledig om du vill prova att driva din egen näringsverksamhet. Detta så länge det inte konkurrerar med din arbetsgivares eller arbetsledares verksamhet eller om det innebär väsentlig olägenhet för arbetsgivaren. Du kan få möjlighet till ledighet vid vård av nära anhörig som är svårt sjuk. Ansökan om ersättning för vård av nära anhörig görs hos försäkringskassan.

Traktamente

Vid eventuella tjänsteresor där det tillkommer traktamente ber vi er att kontakta er konsulthandledare för att aktivera traktamenteredovisningen. Denna tillkommer då i PE Accounting under utlägg. Tryck på traktamente och följ anvisningarna i formuläret.

VAB

Vård av barn (VAB) är när du stannar hemma för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du vab:ar kallas tillfällig föräldrapenning. Du kan få ersättning för VAB från det att barnet är 8 månader, till och med dagen innan barnet fyller 12 år. För att få ersättning för VAB ska du först anmäla att barnet är sjukt och sedan ansöka om pengarna när barnet är friskt igen till försäkringskassan. Så snart du får kännedom om att du kommer att behöva stanna hemma för vård av barn bör du meddela din konsultchef samt din kontaktperson hos vår kund. Om du kommer att behöva stanna hemma i flera dagar så önskar vi att du meddelar detta varje dag (innan arbetsdagens start) och håller oss uppdaterade om när du kan väntas vara tillbaka. När du sedan gör din tidrapportering så markerar du vilka dagar du vab:at under lönegrundande frånvaro.

Övertid

För rätt till någon typ av övertidsersättning så som mertid, förskjuten arbetstid eller övertidsersättning, krävs order från din närmsta chef hos kund. Beräkningar för de olika ersättningarna hänvisar vi till kollektivavtalet under respektive aktivitet. I PE Accounting finns aktiviteter för övertidsersättning, för något av de andra ersättningarna, meddela din konsulthandledare för tillägg av rapporteringsaktiviteter.